اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:16 /11/1385

بازدید کنندگان :  348 نفر

 کد:9425

چاپ خبر

عنوان خبر : قهرکردن کریستین امانپورباخبرنگاران ایرانی !

 

 

کریستین امانپورروزگذشته که خودبرای تهیه گزارشی به مجلس شورای اسلامی رفته بوددرحلقه خبرنگاران ایرانی به دام افتاد.

بگزارش البرزخبرنگاربرجسته شبکه سی ان ان که بشدت خودرادرزیررگبارسوالات خبرنگاران ایرانی میدیدبابرخی پاسخهای زیرکانه ازرویارویی باخبرنگاران ایرانی خودداری کرد.

که همیشه به دنبال پاسخهای صریح ازمصاحبه شوندگانش است اینبارنشان دادخودچندان علاقه ای به صراحت دربرابرهمکاران خبری اش ندارد!!.

بطوریکه درتصویرزیرمشاهده میکنداووقتی درحلقه خبرنگاران ایرانی خودرابی پاسخ میبیندازهمکارانش بالفظ هیشششششش!!!میخواهدکه ساکت باشند.

اوعلاوه براین نوع گفتاردربرخوردبابرخی سوالات که گویاتمایلی به پاسخ دادن به آنها نداشت سعی کردصداهایی ازخوددربیاوردکه بسیارعجیب بود...

اومعتقدنیست که یک خبرنگارسیاسی است زیرادرپاسخ به سوالی میگوید: من خبرنگارسیاسی نیستم !ولی وقتی خبرنگاردیگری میپرسدمگرمیشودیک خبرنگارسیاسی نباشدادامه میدهد:من که نیستم !

این سخن امانپوردرحالی صورت میگیردکه حتی گزارشات اجتماعی این خبرنگارایرانی الاصل عمدتارنگ وبوی سیاسی وبااهداف خاصی تهیه میشود.

امانپور:من خبرنگارسیاسی نیستم !

سیاسی کاری این خبرنگاربین المللی زمانی روشن ترمیشودکه خبرنگارایرانی ازاوسوال میکندخانم امانپور چرا علیه مردم ایران جوسازی می کنید ؟

دراین لحظه اوخودراناراحت ازاین سوال نشان داده وباپاسخی کوتاه همانگونه که درتصویردیده میشودبکمک مترجمش ازحلقه خبرنگاران دورشده وبصورت "قهر"همکاران ایرانیش راترک کرد.

دیگه صحبت نمیکنم !

واما قهرخانم خبرنگار!

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی