اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:15 /11/1385

بازدید کنندگان :  103 نفر

 کد:9408

چاپ خبر

عنوان خبر : کشف عملیات تروریستی درمسجدالحرام

 

 

پلیس عربستان یک مردمسلح راکه گفته میشودباهدفت انجام عملیات تروریستی قصدورودبه مسجدالحرام راداشت دستگیرکرد.

بگزارش البرزرفتارغیرعادی یک مرددرحین ورودبه مسجدالحرام پلیس مستقردراین مرکزبزرگ دینی رابه وی مشکوک کرده ودرپی آن وی موردبازرسی بدنی قرارمیگیرد.

دربازدیدبدنی ازاین مردتوسط شورته های سعودی یک قبضه سلاح کمری ویک سلاح خودکاربدست میآید.

براساس این گزارش دراین ماجراکه پنج شنبه شب رخ داداین مردیک قبضه سلاح کمری ازنوع رول ور ویک مسلسل دستی سبک راباهدف نامعلومی زیرلباس خودمخفی کرده بودکه بامشکوک شدن پلیس وی دستگیرمیشود.

درپی بازرسی ازاین مردیک کمربندانفجاری ویژه عملیات های انتحاری بدست میآیدکه باترس پلیس عربستان همراه میشودولی پس ازبررسی های بیشترپلیس متوجه قلابی بودن این کمربندمیشود.

اگرچه گفته میشوداین فردباگروهک تندرو القائده که مخالفین حکومت آل سعود بشمارمیرونددرارتباط است ولی منابع رسمی عربستان تاکنون دراین خصوص سکوت کرده اند.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی