اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:8 /2/1386

بازدید کنندگان :  1598 نفر

 کد:10748

چاپ خبر

عنوان خبر : "حسن " درجمهوری اسلامی خیلی غریبی "حسن "

 

 

اسم ها نزدافراددارای ارزش وبهای خاصی است بطوریکه شایدهرگزکسی حاضربه عوض کردن اسم خودبانام دیگری حتی اگردارای معنای لطیف تری هم باشدنشود.

نه تنها درایران وفرهنگ اجتماعی مردم آن نامگذاری کودکان ازجایگاه بالایی برخورداراست بلکه این سنتی فراگیردرتمام اقصی نقاط جهان بوده وهرپدرومادری روزهایی اززندگی خودراصرف تعیین نام فرزندخودمینماید.

این اصل درمیان مادران ازارزش بسیاربالاتری برخورداراست زیراکمتری مادرپیدامیشودکه ازدوران نوجوانی خودبه این مسئله فکرنکندکه برای فرزندخودچه نامی خواهدگذاشت .

درمیان ایرانیان نامهای اسلامی واصیل ایرانی برخلاف برخی ملل جهان نه تنها ازقواعدواصول خاصی پیروی میکندبلکه این نامها یادآوررشادتها , ازخودگذشتی وسلحشوری افرادی است که گاه درغربت تاریخ وناملایمات فرهنگی بسرمیبرند.

حسینی گوینده بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران درگزارشی به بهانه پخش تیزی انمیشنی ازشرکت گازنسبت به آنچه موجب تمسخرنام والای "حسن " که برگرفته ازغریب ترین امام تاریخ تشیع است انتقادمیکند.

"حسن روستای ما گازکشی شده حسن ", "حسن خیلی خطرناکه حسن " , حسن اینجا که چیزی نیست طناب روبه اون ببندیم حسن " اینها جملاتی آشنا است برای کسانی که درماههای اخیرتیزرشرکت گازرادرخصوص رعایت نکات ایمنی گازرسانی به روستاهای کشورازسیمای جمهوری اسلامی مشاهده مینمایند.

به این جملات لطیفه های اخیرمنتشرشده ازطریق شبکه پیام کوتاه ارتباطات سیار رانیزبایداضافه کردکه برملا کننده واقعیتی فراترازآنچه مدیران شرکت گازبدنبال آن هستند,میباشد.

زیرابه راحتی میتوان به این درک رسیدکه بیشترازآنچه فرهنگ استفاده ازگازشهری ورعایت نکات ایمنی ازاین آگهی ها درذهن مردم جای گرفته باشد فرهنگ تخریب اسماء متبرک است که هدف قرارمیگیرد.

ناپختگی آشکار دراین انمیشن به راحتی برهربیننده ای این نکته را القاء میکندکه تولیدکنندگان این تیزر باطراحی چهره فردی که ازنظرظاهرنه تنها سیمای حسنه ای ندارد بلکه برحسب اتفاق ! فردی کچل ودارای شاخصه ساده لوحی است نه به پیشینه این اسم ونه به بازخوردهای روانشناسی وجامعه شناسی ازاین تیزرکمی فکرکرده اند.

بدترازآن زمانی است که شورایی به نام شورای نظارت برتولیدوپخش تیزرهای تبلیغاتی درصداوسیمای جمهوری اسلامی نیزبراثرتخریبی این چنین پیامهایی کمترین توجهی نکرده وباتائیدپخش این آگهی برغربت نام "تنها ترین سردار" می افزایند.

کارشناسان دینی واجتماعی براین مسئله متفق القول هستندکه پیامهای پخش شده ازرسانه ملی بسیارفراترازبرنامه های دیگراین رسانه ویا هروسیله فرهنگی واطلاع رسانی ازجمله کتاب , روزنامه ,نرم افزار,اینترنت و... برجامعه تاثیرگذاربوده ودراین میان کودکان ونوجوانان بیشترازهرکسی دربرابراین تیرنقش هدف وسیبل مقابل راایفا میکنند.

نکته اینجاست که اسمها بایدبیانگروتداعی کنندشخص وکارکتر اجرایی آن باشدنه آنکه برخلاف شخصیت اصلی نام به ایفای نقش بپردازند.

مطبوعات ورسانه هاحداقل بایدازنامهای مذهبی "محمد" مهربانی ومهرورزی, "علی" عدالت وحکومت پاک , حسن " حلم ,بردباری وزکاوت دراداره جامعه اسلامی,حسین " ازخودگذشتگی وایثار,سجاد" عبودیت وانتقال فرهنگ , باقر"کشف علم و....وازنامهای ملی "کاوه" ظلم ستیزی , "رستم " خصلت پهلوانی ومرزبانی ازآب وخاک میهن وطهماسب ,کورش وداریوش و...عدالت درحکومت وتکیه براصالتهای مثبت وکهن ایران زمین رامتصورسازند.

اگرچه خصلتهای یادشده ونامهای برده شده بخش کوچکی ازفرهنگ بزرگ واصیلی است که درجامعه ایران وتاریخ پرگهرکه آن با اسلام آوردن ایرانیان به تعالی هرچه باشکوه ترنزدیک ونزدیکترشده ولی بایددیدکه درحفظ ,نگهداری وگسترش این فرهنگ این ابزارهای فرهنگی چه نقشی داشته ومیتوانندداشته باشند.

قطعا تولیدوپخش تیزرها وانمیشن ها نه تنها نقطه منفی رسانه نیست بلکه آیتمی باپتانسیل بالاست که میتواند به راحتی برهدفی که گوشه ای ازآن دربالایادآورشدنقش به سزایی ازخودبرجای بگذاردودستندرکاران آن با تسلط ویا استفاده ازعلم جامعه شناسی وروانشناسی اجتماعی ازاین ابزاربرای بهبوداین مهم بهره ببرند.

همانگونه که درتیرزهای تبلیغاتی پلیس افرادساده لوح ومتخلف دارای نامهایی هستندکه مخرب فرهنگ جامعه نیست میتوان ازاین الگوبرای دیگرپیامهای کوتاه وبلنددررسانه ملی بهره بیشتری گرفت.

بدنیست مدیران صداوسیما که درجمع آوری نظرسنجی های متفاوت دست طولایی دارندیک نظرسنجی کوچک ازجامعه ایران بافرهنگ شیعی اش رابااین موضوع ترتیب دهندکه پس ازپخش این تیزرویاکارتون هایی براساس داستانهای ضدفرهنگی "حسن کچل "و"حسن بقال " ,چنددرصد خانواده های ایرانی حاضرهستند این نام زیبا که ازلطافت وارزش خاصی برخورداراست رابرای فرزندان خودانتخاب نمایند.

  • بله نظر شما قابل تحسین واقعا به اسماء متبرکه هیچ گونه توجهی نمی شه وقتی فقط پول حرف اول رو بزنه همین دیگه آقا

  • از اينگه به اين مقوله توجه خاص داشتيد بسيار متشكرم

  • من به حال خودم متاسفم. به اينکه خودم از مروجان پيامهای کوتاهی با موضوع گفته های دردمندانه شما بودم . خدايا منو ببخش. بحق امام حس مجتبی (ع)

  • برو بمیر بابا...رفتی سوژه گیر بیاری... !! شما هم برای در آوردن یه لقمه نون دست به چه کارایی نمی زنید .

  • فرمايشات شما كاملا" درسته .. امام حسن مجتبي ( ع) در اين كشور شيعه هم غريبند و هم مظلوم .. اين مسخره بازيها و اين القاب بي ارزش هم مزيد بر علت شده . در گذشته به آدم ساده و يا پخمه عبدالله مي گفتند و حالا مي گويند جواد ... بهرحال نقد دلسوزانه شما كاملا" درست است

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی