اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:19 /1/1386

بازدید کنندگان :  1543 نفر

 کد:10289

چاپ خبر

عنوان خبر : تلویزیون یاشهرفرنگ لب وسینه ؟!

 

 

ادامه از تلویزیون یا شهرفرنگ لب وسینه

شایدمجری وتهیه کننده فکرکندکه افزایش جوانان وآزادی نیم بنداستفاده ازماهواره یعنی افزایش بیننده ولی این بیننده ازچنین تلویزیونهای دنبال چیست ؟ حرف های تخصصی مجری , برنامه های آموزنده !, یااخبار وتحلیل هایی که هرگزحتی دریک مورد هم درعرصه های سیاسی واجتماعی کشور تاثیرکوچکی نگذاشته است .

حقیت چیزدیگری است وبیننده این گونه برنامه ها صرفا همان سوژه تصویربرداران رادنبال مینمایدواز100کلمه ارایه شده درگفتارمجری حتی به 3کلمه اش هم معتقدنیست .

پرفسورهایی به نام "مجری":

دربک گراندتصاویرارایه شده عموما پرچمی که بجای آرام لاالله الا اله نشانی ازشیروخورشیدویاپرچم سه رنگی که بیشترشبیه پرچم ایتالیا است تاایران قراردارد درحالی که تمامی کشورهای عضوسازمان ملل پرچم رسمی ایران راپرچمی سه رنگ بانشان جمهوری اسلامی پذیرفته ومیشناسند ویاحتی تصویری ازهمسرو بوی فرند مجری به عموما زینت بخش پشت تصویراینگونه تلویزیونها است که بااین عمل دقیقا نشان ازاهداف اصلی گردانندگان برای بیننده تداعی میشودبدون اینکه مجری حتی کلمه ای سخن به میان آورد.

دراین تلویزیونها مجری نیزمانندبرنامه هایش اصلا نیازی نداردکه تخصصی عمل نماید بلکه خودعملافردی است خوش هیکل ,بسیارزیبا! , عالم به تمامی علوم روزوحتی علوم ماوراء طبیعه , کارشناس خبره درامورزناشویی , فوق تخصص درشناخت رنگ موولوازم آرایشی , سیاستمداری کارکشته که تمام جوانب دیپلماتیک مرسوم درعرصه های بین المللی احاطه کامل داشته ومهمترازهمه اینکه مردم آنها رابسیاردوست دارند!.

دلیل این مدعا نیز گسترش سبقت گرفتن درتماس با تلفن هایی است که روی میزاین مجریان قرارداشته ودائما به نشانه برقراری تماس درحال چشمک زدن است .

اما اینکه این سبقت گرفتن ازچه نوعی است بایددرگفتارهای تمسخرآمیزتماس گیرنده ها بااین مجریان دنبال کردکه عموما یاعاشق سبیل های تاب داده تاف زده یا گونه های قرمزشده مجری زن هستند.

وعموما ازاین مجریها سوال میشودکه چندسال داریدومجردهستیدیامتاهل ؟ویالباستان راازکجا میخریدومدل موی شما چیست وبرای اینکه بدنتان مانکن دیده شودمجبورهستیدازچه نوع گن استفاده کنیدودرنهایت دررمانتیک ترین لحظات ازمجری درخواست شودکه برای بیننده عزیزیک فال بگیرد.

ویابرخی ها بدنبال جگرجمیله ازمجری هستنددرحالیکه خودخبرندارنددرمدت سکونت مجری فلک زده حتی دیدن روی جمیله هم ازدوریک آرزو بحساب میآیدچه رسدبه اینکه نشانی این افرادرابه مخاطب بدهند.

اگرتماس گیرنده خانم باشدوکمی هم صدایش نازک ودخترانه باشداین مجری مرداست که عنان ازدست داده وبسرعت اولین چیزی که میپرسدسن بیننده است واینکه مجردهستیدیامتاهل ودرنهایت به بهانه ای میگویدوقت ماتنگ است واگراجازه بدهیدشماره تلفن بدهیدباشما تماس میگیرم .

مهمترین نقش تلویزیونهای مذکوربامجریان این چنینی این است که ایرانی رافردی مفسدنشان بدهندکه ازشدت هیجاناتی که نمیتواندآنها راتخلیه کند بسراغ تصاویرموردعلاقه تصویربرداراز.....میآیند.

مجری موظف است درچنین تلویزیونهایی بسیارخودمانی شودبطوریکه برای همکارخانمش شعرهای عاشقانه خوانده ودراحساسی ترین لحظه نیشگونی ازلپ اوبگیردومجری خانم هم که وحشت اورابرداشته جلوی دوربین پخش مستقیم دادبزند:...مامامان ن ن ن" .

این مجری وقتی میهمان برنامه اش یک خانم باشدبرای اینکه خیلی تصاویرش خشک بنظرنرسدبایدازاوسوال کندکه آیاعاشق هستی وآیا درسن 16سالگی پسرهمسایه تان رادوست داشتی وبرایش نامه های مخفیانه میفرستادی یاخیر؟!...واگراین میهمان مردبودبایدسوال شودکه آیاعاشق مادرت بوده ای که این عشق تورامجبورکندکه عاشق دوستان مادرمامان هم شوی ؟.....

موسیقی غنی درتلویزیونهای عرفانی !

این تلویزیونها ومجریانشان همیشه دم ازملی گرایی وآریایی پرستی وایرانی بودنی میزنندکه هرکسی نداندفکرمیکندازآنها ملی گراتر به ایران وجودنداشته واگرروزی دشمنی به خاک کشورشان تعرض کند اولین هایی هستندکه درمقابل دشمن قدعلم کرده وسینه سپرمیکنند.

اما وقتی 300متولدمیشودهرگزاجازه ندارندبگویندمافرهنگی 2500ساله داریم که خداپرستی و شهادت دادن به وحدانیت خدا درگوشت وپوست مردم آن نهفته وذره ذره خاکش براین باوراستواربوده وادامه حیات میدهند.

ویاگویااین مجریان حافظ راصرفا برای فال گرفتن میشناسندو حتی بیتی ازابیاتش رادرک نکرده ونمیشناسند وگویااصلاسعدی وخالق شاهنامه وباباطاهر وشهریاروپروین و....ازاین آب وخاک نیستندومردم به شعرهای آنها عجین نیستندوازهمین رودربهترین شرایط شعرهایی همچون " ...توقندونباتی ...شیرینی وباقلوایی ..." معرف وجایگزین فرهنگی میشودکه تعدادسفرهای تاریخ کهنش بیشتر ازتمام عمرکشوری است که ازگردانندگان این شبکه ها ارتزاق خودوحیاطشان رامدیون لطف وگوشه چشم دولتمردان این خاک میدانند.

اگرخیلی خوش خیال باشیم بایدبه این حداکتفا کنیم وگرنه بایدبپذیریم که کلماتی مانند " مااین ماسه بابوبوبو " که هیچ مترجمی نتوانسته بگویدمتعلق به چه منطقه ای ازمناطق موجوددرکرات منظومه شمسی است به یکی ازقشنگرترین آهنگ های عامه پسند خواننده تازه به دوران رسیده ای میشودکه دخترکان نیمه عریان برایش پشتک وبارو میزنند.

مابرای اینکه درباب موسیقی حرفی خارج اززبان تخصصی نزنیم بسراغ پیشکسوتان عرصه موسیقی رفتیم تاآنها دراین خصوص اظهارنظرکنندکه چه سبک وکلاس ودستگاهی است که برموسیقی این گونه تلویزیونها حاکم است .ولی هیچ کسی حاضرنشدحتی دراین خصوص لب ازلب بازکند.

واین مطلب پیامی جزاین نداشت که این مخاطب است که گردانندگانی این چنینی بامجریانی فیلسوف وهنرمندانی دردانه را هرروزگستاخترمیکندکه به بهانه هنرنمایی دست دخترکی رابگیرند و قول قرارهاو رنگ لب وچشم واندازه بینی شان را بجای فرهنگ وتاریخ متمدن ایران زمین درکنارآجیل شب یلدا وهفت سین نوروزروی ترمه پارسیان قراردهند.

  • baba zadid to khal kareton goode

  • خدا را شکر که من تنها کسی نیستم که مثل شما فکر میکنم.از اینکه نظر ما رو منعکس میکنید سپاس گزاریم

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی